Algemene Voorwaarden van Webfotografie.nl

 
Webfotografie.nl staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer 34374192.
1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
 Webfotografie.nl: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2.Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Webfotografie.nl en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3.Vergoeding

3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Webfotografie.nl eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

4.Factuur en betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de wederpartij in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2%. Is de wederpartij in verzuim of schiet hij op andere wijze in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen tekort, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten recht voor zijn rekening. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd:

over de eerste € 3000,- : 15% met een minimum van € 500,-
over het meerdere tot € 6.000,- : 10%
over het meerdere tot € 15.000,- : 8%
over het meerdere tot € 60.000,- : 5%
over het meerdere: 3%

Indien aannemelijk is dat Webfotografie.nl hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Bovendien is de wederpartij bij eventuele toekomstige transacties verplicht tot betaling bij aflevering.

5. Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Webfotografie.nl heeft het recht om tot vijf dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

6. Klachten

Klachten dienen zo mogelijk doch in ieder geval binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk aan Webfotografie.nl te worden meegedeeld. Webfotografie.nl heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren tenzij dit tot onevenredige schade zou leiden.

7.Opslag

Webfotografie.nl is niet verantwoordelijk voor oplag of back-up van reeds geleverde foto’s.

8. Opdracht

8.1 Webfotografie.nl heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

8.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Webfotografie.nl slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Webfotografie.nl is geretourneerd.

8.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Webfotografie.nl recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

9. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Webfotografie.nl.

10. Licentie

10.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt gegeven op het moment dat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

10.2 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub- licenties te verlenen aan derden.

11. Inbreuk op auteursrecht

11.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Webfotografie.nl.

11.2 Bij inbreuk komt Webfotografie.nl een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Webfotografie.nl gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

12.  Aansprakelijkheid

Webfotografie.nl is niet aansprakelijk voor schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

13. Faillissement/surseance

Zowel Webfotografie.nl als de wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

14. Rechts- en forumkeuze

14.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

14.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 
Webfotografie.nl staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer 34374192.
1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
 Webfotografie.nl: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2.Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Webfotografie.nl en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3.Vergoeding

3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Webfotografie.nl eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

4.Factuur en betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de wederpartij in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2%. Is de wederpartij in verzuim of schiet hij op andere wijze in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen tekort, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten recht voor zijn rekening. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd:

over de eerste € 3000,- : 15% met een minimum van € 500,-
over het meerdere tot € 6.000,- : 10%
over het meerdere tot € 15.000,- : 8%
over het meerdere tot € 60.000,- : 5%
over het meerdere: 3%

Indien aannemelijk is dat Webfotografie.nl hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Bovendien is de wederpartij bij eventuele toekomstige transacties verplicht tot betaling bij aflevering.

5. Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Webfotografie.nl heeft het recht om tot vijf dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

6. Klachten

Klachten dienen zo mogelijk doch in ieder geval binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk aan Webfotografie.nl te worden meegedeeld. Webfotografie.nl heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren tenzij dit tot onevenredige schade zou leiden.

7.Opslag

Webfotografie.nl is niet verantwoordelijk voor oplag of back-up van reeds geleverde foto’s.

8. Opdracht

8.1 Webfotografie.nl heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

8.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Webfotografie.nl slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Webfotografie.nl is geretourneerd.

8.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Webfotografie.nl recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

9. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Webfotografie.nl.

10. Licentie

10.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt gegeven op het moment dat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

10.2 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub- licenties te verlenen aan derden.

11. Inbreuk op auteursrecht

11.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Webfotografie.nl.

11.2 Bij inbreuk komt Webfotografie.nl een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Webfotografie.nl gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

12.  Aansprakelijkheid

Webfotografie.nl is niet aansprakelijk voor schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

13. Faillissement/surseance

Zowel Webfotografie.nl als de wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

14. Rechts- en forumkeuze

14.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

14.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 
Webfotografie.nl staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer 34374192.
1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
 Webfotografie.nl: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2.Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Webfotografie.nl en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3.Vergoeding

3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Webfotografie.nl eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

4.Factuur en betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de wederpartij in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2%. Is de wederpartij in verzuim of schiet hij op andere wijze in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen tekort, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten recht voor zijn rekening. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd:

over de eerste € 3000,- : 15% met een minimum van € 500,-
over het meerdere tot € 6.000,- : 10%
over het meerdere tot € 15.000,- : 8%
over het meerdere tot € 60.000,- : 5%
over het meerdere: 3%

Indien aannemelijk is dat Webfotografie.nl hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Bovendien is de wederpartij bij eventuele toekomstige transacties verplicht tot betaling bij aflevering.

5. Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Webfotografie.nl heeft het recht om tot vijf dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

6. Klachten

Klachten dienen zo mogelijk doch in ieder geval binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk aan Webfotografie.nl te worden meegedeeld. Webfotografie.nl heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren tenzij dit tot onevenredige schade zou leiden.

7.Opslag

Webfotografie.nl is niet verantwoordelijk voor oplag of back-up van reeds geleverde foto’s.

8. Opdracht

8.1 Webfotografie.nl heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

8.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Webfotografie.nl slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Webfotografie.nl is geretourneerd.

8.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Webfotografie.nl recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

9. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Webfotografie.nl.

10. Licentie

10.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt gegeven op het moment dat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

10.2 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub- licenties te verlenen aan derden.

11. Inbreuk op auteursrecht

11.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Webfotografie.nl.

11.2 Bij inbreuk komt Webfotografie.nl een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Webfotografie.nl gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

12.  Aansprakelijkheid

Webfotografie.nl is niet aansprakelijk voor schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

13. Faillissement/surseance

Zowel Webfotografie.nl als de wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

14. Rechts- en forumkeuze

14.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

14.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 
Webfotografie.nl staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer 34374192.
1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
 Webfotografie.nl: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2.Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Webfotografie.nl en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3.Vergoeding

3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Webfotografie.nl eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

4.Factuur en betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de wederpartij in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2%. Is de wederpartij in verzuim of schiet hij op andere wijze in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen tekort, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten recht voor zijn rekening. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd:

over de eerste € 3000,- : 15% met een minimum van € 500,-
over het meerdere tot € 6.000,- : 10%
over het meerdere tot € 15.000,- : 8%
over het meerdere tot € 60.000,- : 5%
over het meerdere: 3%

Indien aannemelijk is dat Webfotografie.nl hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Bovendien is de wederpartij bij eventuele toekomstige transacties verplicht tot betaling bij aflevering.

5. Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Webfotografie.nl heeft het recht om tot vijf dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

6. Klachten

Klachten dienen zo mogelijk doch in ieder geval binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk aan Webfotografie.nl te worden meegedeeld. Webfotografie.nl heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren tenzij dit tot onevenredige schade zou leiden.

7.Opslag

Webfotografie.nl is niet verantwoordelijk voor oplag of back-up van reeds geleverde foto’s.

8. Opdracht

8.1 Webfotografie.nl heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

8.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Webfotografie.nl slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Webfotografie.nl is geretourneerd.

8.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Webfotografie.nl recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

9. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Webfotografie.nl.

10. Licentie

10.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt gegeven op het moment dat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

10.2 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub- licenties te verlenen aan derden.

11. Inbreuk op auteursrecht

11.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Webfotografie.nl.

11.2 Bij inbreuk komt Webfotografie.nl een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Webfotografie.nl gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

12.  Aansprakelijkheid

Webfotografie.nl is niet aansprakelijk voor schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

13. Faillissement/surseance

Zowel Webfotografie.nl als de wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

14. Rechts- en forumkeuze

14.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

14.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

premium

product

fotografie

 

 n

Studio:

Nieuwe Hemweg 4c

1013 BG, Amsterdam

info@webfotografie.nl

tel: 06 14597082

info@webfotografie.nl

tel: 06 14597082

© copyright webfotografie.nl 2024